Etmaal 2013. De lokale nieuwsinfrastructuur

Het aantal regio’s dat niet of nauwelijks meer gecovered wordt door een regionaal dagblad of waar geen regionaal dagblad meer verschijnt neemt toe. In Nederland hebben diverse uitgeverijen hun verspreidingsgebied verkleind en verdere krimp aangekondigd. Het is aannemelijk dat de beschikbaarheid van onafhankelijk en origineel lokaal politiek en bestuurlijk nieuws daarmee af zal nemen. Omdat dit nieuws een centrale rol speelt in de informatievoorziening aan burgers kan dit nadelige effecten hebben voor het democratische proces.

Om meer inzicht te krijgen in de gevolgen van het ontbreken van reguliere nieuwsvoorziening via de regionaal dagblad, is het nieuwsaanbod in een grootstedelijk gebied met en met zonder regionaal dagblad vergeleken. Wij hebben gedurende twee weken rondom de nationale verkiezingen van 2012 de media-infrastructuur en het media-aanbod in Tilburg (Brabants Dagblad) en Almere (geen regionaal dagblad) in kaart gebracht. We analyseerden met name of er verschillen qua aanbod van politiek en bestuurlijk nieuws waar te nemen zijn die kunnen worden verklaard door het al of niet beschikbaar zijn van een regionaal dagblad.

Resultaten
Resultaten laten zien dat in Tilburg ruim anderhalf keer meer politiek en bestuurlijk nieuws wordt geproduceerd dan in Almere, en bijna drie keer meer origineel of zelfgeproduceerd nieuws. De regionale krant is verantwoordelijk voor de helft van het aanbod. Het aantal onafhankelijke online politieke en bestuurlijke nieuwskanalen is in Almere een kwart groter. Het algemene online nieuwsaanbod is in vrijwel alle gevallen afkomstig van vooral nieuwsdelers (aggregatie-sites) zonder professionele medewerkers. Het aantal artikelen dat is verrijkt met interviews, audiovisuele informatie of een follow-up is in beide zeer steden beperkt.

De regionale krant is dankzij een aanzienlijke nieuwsproductie een belangrijke bron voor andere media. Nieuwe online nieuwsinitiatieven bleken geen alternatief voor een frequente en inhoudelijke politieke en bestuurlijke nieuwsvoorziening.

Auteurs