Tussen landen: nieuwsconsumptie van immigranten in Nederland

Nieuws over het land waar mensen wonen speelt een belangrijke rol in hun vermogen om zich thuis te voelen in hun omgeving. Nieuws is daarom belangrijk voor immigranten om kennis te maken met het (nieuwe) land en de cultuur waarin zij leven. Maar wat betekent dat in de praktijk? Hoe consumeren immigranten nieuws en welke impact heeft dit op hun vermogen om zich thuis te voelen in Nederland?

Om deze vragen te beantwoorden zijn we een PhD-project gestart dat de dynamiek van de nieuwsconsumptie van immigranten en de impact ervan op acculturatie probeert te begrijpen. Het doel is om nieuwsorganisaties te helpen tegemoet te komen aan de veranderende behoeften van een steeds diverser wordende bevolking. Het onderzoek bestaat uit vier deelstudies en maakt gebruik van verschillende methoden, zoals diepte-interviews, een grootschalige survey en de Experience Sampling-methode om inzicht te krijgen in de immigrantennieuwsconsument en de impact van nieuwsconsumptie op acculturatie.

Maar voordat we met ons eigen onderzoek kunnen beginnen: wat zegt de huidige literatuur over dit onderwerp? Om dit te begrijpen hebben we een systematische analyse uitgevoerd van 44 wetenschappelijke artikelen over immigratie en media gepubliceerd tussen 2000 en 2023. In deze longread gaan we dieper in op 1) de nieuwsconsumptie van migranten, 2) wat migranten vinden van het nieuws van hun nieuwe land en 3) de relatie tussen nieuwsconsumptie en acculturatie.

Hongerige mediaconsumenten

Immigranten zijn ‘hongerige’ mediaconsumenten met een opvallend gevarieerd mediadieet.[1] In vergelijking met andere doelgroepen consumeren migranten nieuws van zeer diverse bronnen.[2] Ze consumeren nieuws uit hun land van herkomst, uit het land waar ze wonen én uit internationale nieuwsbronnen.

Nieuws uit hun huidige woonland

Uit onderzoek blijkt dat immigranten bij het consumeren van nieuws over hun huidige land van verblijf gebruik maken van mainstream media. Uit een onderzoek uit 2005 van Peeters en d’Haenens blijkt bijvoorbeeld dat immigranten Nederlandse kranten consumeren, zoals De Telegraaf, AD en de Volkskrant.[3] Uit een recenter onderzoek van Alencar en Deuze[4] uit 2017 blijkt ook dat immigranten nieuws uit Nederlandse mainstream nieuwsbronnen consumeren, waaronder het nationale televisienieuws en nieuwswebsites.

Naast mainstream nieuwsmedia consumeren veel immigranten media gemaakt door en voor immigrantengemeenschappen. De opkomst van sociale media heeft het voor migrantengemeenschappen gemakkelijker gemaakt om hun eigen mediakanalen op te zetten, en we zien dat deze media een steeds belangrijkere rol spelen in het mediadieet van migranten.[5] In de literatuur worden verschillende termen gebruikt om deze media te benoemen, zoals diasporamedia, etnische media, geo-etnische media, alternatieve media, lokale gemeenschapsmedia, migrantenmedia, minderheidsmedia of transnationale media.

Deze media overbruggen culturen en helpen immigranten hun culturele identiteit te behouden en te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door nieuws uit het nieuwe land aan te bieden in de moedertaal van de immigrant of door meer informatie te geven over de cultuur en normen van de nieuwe samenleving. Daarom bieden deze media lokale informatie die immigranten helpt bij hun aanpassingsproces.

Dit soort media wordt vaak gecreëerd en geproduceerd door migranten die al vele jaren in de ‘ontvangende’ samenleving wonen en meer kennis hebben van de samenleving en de nationale taal. In de literatuur worden deze immigranten ‘etnolinguïstische poortwachters’ genoemd. Zij helpen bij het verspreiden van informatie binnen hun gemeenschap en spelen daarom een belangrijke rol in het proces van de acculturatie van immigranten.

Nieuwsmedia uit het land van herkomst

Migranten consumeren ook nieuwsmedia uit het land van herkomst. Familie en vrienden wonen daar en migranten houden dikwijls logischerwijs een sterke emotionele band met het moederland. Het is daarom gebruikelijk dat mensen geïnformeerd willen worden over dat land.[6] Bovendien kunnen media in de moedertaal immigranten psychologisch welzijn en een gevoel van comfort bieden.[7]

Het volgen van nieuws over het land van herkomst kan ook de emotionele en culturele banden versterken en immigranten helpen een nieuwe hybride identiteit te ontwikkelen. Deze hybride identiteit combineert elementen uit hun land van herkomst met de nieuwe woonomgeving.[8]

Internationale bronnen

De berichtgeving over de nationale en internationale politiek in het land van herkomst en de media in het ontvangende land kan sterk verschillen. Daarom gebruiken immigranten ook internationale bronnen om informatie te verifiëren.[9] Denk bijvoorbeeld aan de oorlog in Oekraïne. Ryzhova, onderzoeker aan de Universiteit van Passau[10], ontdekte dat Russische immigranten in Duitsland informatie in Duits- en Russischtalige media vergelijken, evenals in andere internationale media, om beter te begrijpen hoe ze de verschillende medianarratieven moeten afwegen. Migranten consumeren ook internationaal nieuws om lokale gebeurtenissen in andere landen te volgen. Bijvoorbeeld het volgen van nieuws over de Amerikaanse verkiezingen via CNN.

Concluderend kunnen we zeggen dat het mediadieet van immigranten zeer divers is en verschillende nieuwsbronnen omvat. Hoewel verschillende onderzoekers hebben onderzocht hoe immigranten nieuws consumeren, zijn er de afgelopen jaren maar weinig onderzoeken uitgevoerd. Het risico is dat we niet genoeg kennis hebben over hoe immigranten navigeren in het steeds meer gefragmenteerde en geglobaliseerde medialandschap.

[1] Ahmed & Veronis, 2017; Ahmed & Veronis, 2020; Alencar & Deuze, 2017; Caidi et al., 2010; Elias, 2014; Garcia-Rios & Barreto, 2016; Mahtani, 2008; Shumow, 2010; Yoon et al., 2011.

[2] Lim & Pham, 2016; Srinivasan & Pyati, 2007; Theorin, 2017.

[3] Peeters & d’Haenens, 2005.

[4] Alencar & Deuze, 2017.

[5] Ahmed & Veronis, 2017; Budarick, 2015; Caidi et al. al., 2010; Christiansen, 2004; Croucher et al., 2009; Deuze, 2006; Fisher et al., 2004; Kong, 2013; Lin & Song, 2006; Moon & Park, 2007; Peeters & d’ Haenens, 2005; Shumow, 2010; Vidal, 2018; Yin, 2015.

[6] Christiansen, 2004.

[7] Elias, 2014; Ulla, 2021; Yin, 2015.

[8] Alencar & Deuze, 2017; Caidi et al., 2010; Elias, 2014; Garcia-Rios & Barreto, 2016; Lee, 2004; Peeters & d’Haenens, 2005; Reichenberg, 2016; Ulla, 2021; Yin, 2015; Yoon et al., 2011.

[9]  Ryzhova, 2022; Shumow, 2010.

[10]  Ryzhova, 2022.

Kritische mediaconsumenten

Uit onderzoek blijkt ook dat immigranten kritische mediagebruikers zijn.[11] Dit hangt samen met hun diverse mediadieet, zoals hierboven beschreven. Omdat ze tussen twee landen leven, en meer verschillende nieuwsbronnen consumeren, hebben ze vaak te maken met meer verschillende frames over internationale en politieke kwesties. Daardoor kan er onder immigranten een groter bewustzijn ontstaan over de kracht van media om de politiek te beïnvloeden.[12]

Bovendien identificeren immigranten zich vaak niet met het beeld dat de mainstream media van immigratiekwesties en etnische minderheden in hun ontvangende samenleving.[13] Ze herkennen zichzelf niet in het nationale nieuws: immigranten worden als ‘de ander’ geportretteerd, wat ze bevooroordeeld vinden en het wordt als deprimerend ervaren.[14] Migranten hebben daarom de neiging nieuws over immigratie te zien als bevooroordeelde, geconstrueerde verhalen en niet als realiteit.[15]

Om al deze redenen beschouwen immigranten de mainstream media uit de ontvangende samenleving vaak als onvoldoende of ontoereikend.[16] Wanneer ze informatie krijgen over internationale kwesties, controleren ze dit vaak door bronnen uit het land van herkomst en internationale bronnen te raadplegen.[17] Om geïnformeerd te worden over nationale en lokale kwesties, combineren ze vaak de consumptie van mainstream media met alternatieve media gecreëerd door en voor immigrantengemeenschappen. De consumptie van media in de diaspora kan ook een vorm van protest zijn tegen een ‘mainstream’-cultuur die volgens hen eist dat ze hun eigen cultuur en identiteit opgeven.[18]

[11]  Budarick, 2015; Christiansen, 2004; Caidi et al., 2010; Garcia-Rios & Barreto, 2016; Peeters & d’Haenens, 2005; Shumow, 2010.

[12] Alghasi, 2009; Shumow, 2010; Ryzhova, 2022.

[13] Alghasi, 2009; Christiansen, 2004; Deuze, 2006; Mahtani, 2008; Peeters & d’Haenens, 2005; Vidal, 2018; Yoon et al., 2011.

[14] Alencar & Deuze, 2017; Alghasi, 2009; Christiansen, 2004; Mahtani, 2008; Mpofu et al., 2022; Peeters & d’Haenens, 2005; Theorin, 2017; Vidal, 2018.

[15] Yoon et al., 2011.

[16] Christiansen, 2004; Elias, 2014; Garcia-Rios & Barreto, 2016; Peeters & d’Haenens, 2005.

[17] Ryzhova, 2022; Shumow, 2010.

[18] Croucher et al., 2009; Shumow, 2010; Vidal, 2018.

Nieuwsconsumptie en acculturatie van immigranten

Migranten zijn dus kritische nieuwsgebruikers die gebruikmaken van diverse nieuwsbronnen. Hoe verhoudt dit uiteenlopende gebruik van nieuws zich tot hun aanpassing aan de nieuwe cultuur waar ze wonen?

Positieve effecten van nieuwsconsumptie op acculturatie

Enerzijds staat in onderzoek vast dat het gebruik van media de acculturatie positief kan beïnvloeden.[19] Met acculturatie bedoelen we het proces van sociale, psychologische en culturele verandering waar immigranten doorheen gaan terwijl ze zich aanpassen aan de nieuwe samenleving. Volgens communicatiewetenschappers verschaffen media essentiële informatie die migranten kan helpen zich te vestigen.[20] Blootstelling aan nieuws over de nieuwe samenleving kan immigranten een breder scala aan culturele, politieke en taalkundige elementen bieden die hun acculturatie vergemakkelijken.[21]

Nieuwsmedia uit het nieuwe land kunnen immigranten helpen de nationale taal en het politieke landschap te leren begrijpen, politiek bewuster en betrokkener te worden, actuele maatschappelijke debatten te begrijpen, in staat zijn deel te nemen aan gesprekken, de cultuur te begrijpen, en het gevoel te ontwikkelen ’thuis’ te zijn in het nieuwe land.[22]

Negatieve effecten van nieuwsconsumptie op acculturatie

Aan de andere kant ervaren sommige immigranten acculturatiestress bij het consumeren van nieuws, wat zorgt voor psychologische belasting en het acculturatieproces negatief beïnvloedt.[23] Op basis van dit literatuuronderzoek kunnen we stellen dat dit negatieve effect twee hoofdredenen heeft.

De eerste reden is dat immigranten het informatielandschap van het nieuwe land vaak als onbekend, complex en uitdagend ervaren.[24] Ze hebben moeite met het verwerven van relevant nieuws, weten niet hoe ze informatie uit verschillende bronnen moeten evalueren, voelen zich slecht geïnformeerd en overladen en gefrustreerd door de enorme hoeveelheid informatie.[25] In veel gevallen compliceert een taalbarrière de nieuwsconsumptie nog meer.[26]

Daarnaast speelt ook de opkomst van verrechtsing van het politieke landschap een rol. In een studie uitgevoerd in de VS wijst Vidal[27] erop dat het vanwege xenofobie een grote uitdaging is voor immigranten om door het media- en politieke landschap te navigeren. Mainstream mediaconsumptie wordt daarom in een aantal gevallen in verband gebracht met een lager zelfbeeld onder immigranten.[28] Hun negatieve perceptie van het nieuws kan leiden tot bewuste nieuwsmijding en versterkt hun gevoel van uitsluiting door de ontvangende samenleving.[29] In deze gevallen kunnen immigranten bewust besluiten dat ze helemaal niet willen accultureren.[30]

De rol van leeftijd op nieuwsconsumptie en acculturatie

Er zijn ook duidelijke verschillen in nieuwsconsumptiegedrag en acculturatiegraad naar leeftijd. Voor immigrantenkinderen en -tieners spelen media een belangrijke rol en dienen ze als socialisatiemiddel. Media, inclusief nieuws, zijn een emotioneel toevluchtsoord en een vervanging voor communicatie met lokale leeftijdsgenoten wanneer communiceren moeilijk is vanwege de taalbarrière of andere motieven.[31] Bovendien vertonen tieners en jongvolwassenen de hoogste niveaus van acculturatie met meer beheersing van de nationale taal en meer gebruik van nieuws in de nationale taal.[32] Ouderen daarentegen zijn vaak minder geaccultureerd en geven de voorkeur aan nieuws in hun moedertaal.[33]

Dit verschil in leeftijd kan ook conflicten veroorzaken in immigrantengezinnen. Ouders willen media uit hun land van herkomst consumeren om de eenheid van het gezin en de moedertaalvaardigheden van hun kinderen te behouden, en ook een deel van hun culturele erfgoed aan hun kinderen over te dragen.[34] Ondertussen bekritiseren kinderen de intensieve gebruik van hun ouders van de media uit hun land van herkomst. Door te veel tijd aan de media uit hun land van herkomst te besteden, kunnen ze niet naar de media kijken vanuit hun huidige land van verblijf, wat ze belangrijker vinden voor de interactie met lokale leeftijdsgenoten.[35] Er is dan sprake van een generatiekloof.

Over het geheel genomen biedt het literatuuronderzoek eerste inzichten in de manier waarop nieuwsconsumptie de acculturatie beïnvloedt. Het is echter nog steeds onduidelijk hoe nieuwsconsumptie de acculturatie in het dagelijkse leven van immigranten kan vergemakkelijken of belemmeren. Enkele onbeantwoorde vragen zijn onder meer: In welke gevallen voelt Nederlands nieuws nuttig voor aanpassing? In welke gevallen ervaren immigranten acculturatieve stress door Nederlands nieuws? Hoe gaan zij om met de taalbarrière? Hoe komen ze erachter welke Nederlandse nieuwsbronnen betrouwbaar zijn?

[19] Ahmed en Veronis, 2020; Alencar en Deuze, 2017; Croucher et al., 2009; Dalisay, 2012; Lee, 2005; Miglietta & Tartaglia, 2009; Moon & Park, 2007; Raman & Harwood, 2016; Reichenberg, 2016; Ulla, 2021; Yang et al., 2004.

[20] Budarick, 2015; Croucher et al., 2009; Miglietta & Tartaglia, 2009; Shoham & Strauss, 2008; Reichenberg, 2016.

[21] Alencar & Deuze, 2017; Deuze, 2006; Kim & Jun, 2022; Miglietta & Moon & Park, 2007; Peeters & d’Haenens, 2005; Reichenberg, 2016; Tartaglia, 2009; Ulla, 2021; Yin, 2015.

[22] Alencar & Deuze, 2017; Elias & Lemish, 2011; Medvedeva & Leshner, 2023; Miglietta & Tartaglia, 2009; Moon & Park, 2007; Reichenberg, 2016; Ulla, 2021.

[23] Seo & Moon, 2013; Theorin, 2017; Yoon et al., 2011.

[24] Alencar & Deuze, 2017; Caidi et al., 2010; Elias, 2014; Kennan et al., 2011; Khoir et al., 2015; Ndumu, 2019.

[25] Caidi et al., 2010; Christiansen, 2004; Lloyd et al., 2010; Ndumu, 2019; Seo & Moon, 2013.

[26] Theorin, 2017.

[27] Vidal, 2018.

[28] Ramasubramanian et al., 2017.

[29] Alghasi, 2009; Ryzhova, 2022; Yoon et al., 2011.

[30] Croucher et al., 2009.

[31] Elias, 2014; Elias & Lemish, 2011; Lemish & Pick-Alony, 2014.

[32] Peeters & d’Haenens, 2005; Lee, 2005.

[33] Elias, 2014; Reichenberg, 2016.

[34] Elias & Lemish, 2011.

[35] Elias & Lemish, 2011.

Hoe nu verder?

Ons literatuuronderzoek laat zien dat de nieuwsconsumptie van immigranten een complexe rol speelt in hun acculturatieproces. Het is belangrijk om deze bevindingen in gedachten te houden bij het ontwikkelen van beleid en programma’s die gericht zijn op het bevorderen van de acculturatie en sociale integratie van immigranten in de samenleving. Het bieden van toegang tot diverse en inclusieve nieuwsbronnen en mediavaardigheden kan immigranten zeker helpen bij het navigeren door het informatielandschap van het nieuwe land en hen ondersteunen bij hun acculturatieproces.

Tegelijkertijd is er nog weinig onderzoek hoe de relatie tussen nieuwsconsumptie en acculturatie bevorderd kan worden. Daarom zijn we een PhD-project gestart om de relatie tussen nieuwsconsumptie en acculturatie verder te onderzoeken. Het project is een samenwerking tussen Hogeschool Utrecht, Wageningen University & Research en de Vrije Universiteit Amsterdam. Het onderzoek bestaat uit vier deelstudies.

In onze eerste studie willen we onderzoeken hoe immigranten hun mediadieet vormgeven in het huidige digitale landschap. Zoals hierboven uitgelegd zijn er, hoewel verschillende onderzoekers hebben onderzocht hoe immigranten nieuws consumeren, de afgelopen jaren weinig onderzoeken uitgevoerd. Bovendien wordt het meeste onderzoek uitgevoerd met behulp van kwantitatieve methoden zoals surveys. In deze onderzoeken vragen onderzoekers immigranten vooral om aan te geven welke media zij consumeren uit vooraf geselecteerde opties. In Nederland betekent dit bijvoorbeeld dat media die door immigrantengemeenschappen zijn gecreëerd, nog steeds grotendeels worden genegeerd door onderzoekers. Daarom is onze eerste vraag:

1. Hoe geven immigranten vorm aan hun mediadieet in het digitale landschap?

Uit ons literatuuronderzoek blijkt ook dat demografische factoren, zoals leeftijd en taalvaardigheid, nieuwsconsumptiepatronen voorspellen. Niettemin blijft de invloed van andere variabelen, zoals politieke gezindheid en klasse, onduidelijk. We willen deze demografische factoren verder onderzoeken en begrijpen hoe sociale en culturele factoren ook een rol spelen in de manier waarop immigranten nieuws consumeren. De tweede deelvraag luidt dus:

2. Wat voorspelt de mediaconsumptiepatronen van immigranten?

Het literatuuronderzoek biedt eerste inzichten in de manier waarop nieuwsconsumptie de acculturatie beïnvloedt. Het is echter nog steeds onduidelijk hoe het proces van het faciliteren of belemmeren van acculturatie plaatsvindt in het dagelijks leven van immigranten. Om te kunnen begrijpen hoe nieuwsconsumptie de acculturatie beïnvloedt, moeten we echter eerst begrijpen welke nieuwsinhoud immigranten consumeren en wat de effecten zijn van nieuwsconsumptie op hun begrip van en gevoelens jegens de ontvangende samenleving. De derde deelvraag luidt dus:

3. Wat voor soort nieuwsinhoud consumeren immigranten over actuele zaken in Nederland, en in welke mate beïnvloedt nieuwsconsumptie hun begrip van en gevoelens ten opzichte van de Nederlandse samenleving?

Ten slotte onderzoeken we de effecten van nieuwsconsumptie op acculturatie:

4. Hoe beïnvloedt de nieuwsconsumptie de acculturatie van immigranten in de loop van de tijd?

Door deze vragen te onderzoeken, kunnen we praktijkmensen de kennis bieden waarmee ze weloverwogen beslissingen kunnen nemen bij het ontwikkelen van strategieën om immigranten te informeren. Momenteel doen wij interviews met immigranten. We hopen een genuanceerder inzicht te krijgen in de nieuwsconsumptie in hun dagelijks leven.

Werkwijze

In deze review bespreken we gepubliceerde academische artikelen over hoe immigranten nieuws consumeren en wat dat betekent voor hun acculturatie in de nieuwe samenleving.

We hebben een systematisch literatuuronderzoek uitgevoerd van wetenschappelijke studies die tussen 2000 en 2023 zijn gepubliceerd waarin immigranten en hun nieuwsconsumptie worden onderzocht. De zoekstrategie voor deze review omvatte een triangulatiemethode door verschillende zoekstrategieën toe te passen. Eerst werd de wetenschappelijke databank SAGE Journals doorzocht. Ten tweede is er gezocht via Google Scholar. De trefwoorden “immigrant” en “migratie” samen met “nieuwsconsumptie” werden gebruikt om relevante studies te vinden. We hebben ook de sneeuwbalmethode gebruikt door relevante artikelen op te nemen die door andere onderzoekers zijn geciteerd (Wohlin, 2014).

In totaal werden 44 wetenschappelijke artikelen geselecteerd voor de analyse en hun bevindingen werden kwalitatief geanalyseerd om een uitgebreid overzicht te bieden. Het doel was niet om bestaand onderzoek samen te vatten, maar om binnen de artikelen te zoeken naar sleutelconcepten, relaties en trends (Webster en Watson, 2002). Na het uitgebreid lezen van de artikelen werden terugkerende thema’s en patronen geïdentificeerd. Tenslotte zijn de trends uit de literatuur gestructureerd rond de drie hoofdthema’s: 1) de nieuwsconsumptie van migranten, 2) wat migranten vinden van het nieuws uit hun nieuwe land en 3) de relatie tussen nieuwsconsumptie en acculturatie.

Referenties

Ahmed, R., & Veronis, L. (2017). Multicultural media use and immigrant settlement: A comparative study of four communities in Ottawa, Canada. Journal of International Migration and Integration, 18, 587-612.

Ahmed, R., & Veronis, L. (2020). Creating in-between spaces through diasporic and mainstream media consumption: A comparison of four ethnocultural and immigrant communities in Ottawa, Canada. International Communication Gazette, 82(3), 289-315.

Alencar, A., & Deuze, M. (2017). News for assimilation or integration? Examining the functions of news in shaping acculturation experiences of immigrants in the Netherlands and Spain. European journal of communication, 32(2), 151-166.

Alghasi, S. (2009). Iranian-Norwegian Media Consumption. Identity and Positioning.

Budarick, J. (2015). Belonging-security across borders: News media, migration and the spaces of production.

Caidi, N., Allard, D., & Quirke, L. (2010). Information practices of immigrants. Annual review of information science and technology, 44(1), 491-531.

Christiansen, C. C. (2004). News media consumption among immigrants in Europe: The relevance of diaspora. Ethnicities, 4(2), 185-207.

Croucher, S. M., Oommen, D., & Steele, E. L. (2009). An examination of media usage among French-Muslims. Journal of Intercultural Communication Research, 38(1), 41-57.

Dalisay, F. (2012). Media use and acculturation of new immigrants in the United States. Communication Research Reports, 29(2), 148-160.

Deuze, M. (2006). Ethnic media, community media and participatory culture. Journalism, 7(3), 262-280.

Elias, N., & Lemish, D. (2011). Between three worlds: Host, homeland, and global media in the lives of Russian immigrant families in Israel and Germany. Journal of Family Issues, 32(9), 1245-1274.

Elias, N. (2014). Russian-speaking immigrants and their media: still together?. In Russian Israelis (pp. 72-88). Routledge.

Garcia-Rios, S. I., & Barreto, M. A. (2016). Politicized immigrant identity, Spanish-language media, and political mobilization in 2012. RSF: The Russell Sage Foundation Journal of the Social Sciences, 2(3), 78-96.

Kennan, M. A., Lloyd, A., Qayyum, A., & Thompson, K. (2011). Settling in: The relationship between information and social inclusion. Australian academic & research libraries, 42(3), 191-210.

Khoir, S., Du, J. T., & Koronios, A. (2015). Linking everyday information behaviour and Asian immigrant settlement processes: Towards a conceptual framework. Australian Academic & Research Libraries, 46(2), 86-100.

Kim, S., & Jun, H. (2022). First-Generation Immigrants’ and Sojourners’ Believability Evaluation of Disinformation. Howard Journal of Communications, 33(2), 216-231

Kong, S. (2013). Space of possibilities: Civic discourse and multicultural citizenship in locally produced Chinese television programs in Metro Vancouver. Journal of International Migration and Integration, 14, 119-138.

Lee, C. (2004). Korean immigrants’ viewing patterns of Korean satellite television and its role in their lives. Asian Journal of Communication, 14(1), 68-80.

Lemish, D., & Pick-Alony, R. (2014). Inhabiting two worlds: The role of news in the lives of Jewish and Arab children and youth in Israel. International Communication Gazette, 76(2), 128-151.

Lim, S. S., & Pham, B. (2016). ‘If you are a foreigner in a foreign country, you stick together’: technologically mediated communication and acculturation of migrant students. New Media & Society, 18(10), 2171-2188.

Lin, W. Y., & Song, H. (2006). Geo-ethnic storytelling: An examination of ethnic media content in contemporary immigrant communities. Journalism, 7(3), 362-388.

Lloyd, A., Lipu, S., & Kennan, M. A. (2010). On becoming citizens: Examining social inclusion from an information perspective. Australian Academic & Research Libraries, 41(1), 42-53.

Mahtani, M. (2008). Racializing the audience: Immigrant perceptions of mainstream Canadian English-language TV news. Canadian Journal of Communication, 33(4), 639-660.

Medvedeva, Y. S., & Leshner, G. M. (2023). Moderation Effects of Language Skills, Residential Tenure, and Education on Immigrants’ Learning From News. Journalism & Mass Communication Quarterly, 100(2), 416-437.

Miglietta, A., & Tartaglia, S. (2009). The influence of length of stay, linguistic competence, and media exposure in immigrants’ adaptation. Cross-Cultural Research, 43(1), 46-61.

Moon, S. J., & Park, C. Y. (2007). Media effects on acculturation and biculturalism: A case study of Korean immigrants in Los Angeles’ Koreatown. Mass Communication & Society, 10(3), 319-343.

Mpofu, P., Asak, M. O., & Salawu, A. (2022). Facebook groups as transnational counter public sphere for diasporic communities. Cogent arts & humanities, 9(1), 2027598.

Ndumu, A. (2019). Linkages between information overload and acculturative stress: The case of Black diasporic immigrants in the US. Journal of Librarianship and Information Science, 0961000619857115.

Ou, C., & Lin, Z. (2023). Digital borders in spatial-temporal mobility: Social inclusion and exclusion of Chinese migrant students in Macao. Mobile Media & Communication, 20501579221149838.

Peeters, A. L., & d’Haenens, L. (2005). Bridging or bonding? Relationships between integration and media use among ethnic minorities in the Netherlands.

Raman, P., & Harwood, J. (2016). Media usage and acculturation: Asian Indian professionals in Silicon Valley. Journal of Intercultural communIcatIon research, 45(5), 355-373.

Ramasubramanian, S., Doshi, M. J., & Saleem, M. (2017). Mainstream versus ethnic media: How they shape ethnic pride and self-esteem among ethnic minority audiences. International Journal of Communication, 11, 21.

Reichenberg, M. (2016). Adult immigrants media usage and its function in host language training opportunities: A path analysis. The Reading Matrix: An International Online Journal, 16(1), 209-222.

Ryzhova, A. (2022). Motivated by political beliefs, not only by language: How Russian speakers in Germany compose their transnational news repertoires. Journalism, 14648849221130557.

Shumow, M. (2010). A foot in both worlds: Transnationalism and media use among Venezuelan immigrants in South Florida. International Journal of Communication, 4, 21.

Srinivasan, R., & Pyati, A. (2007). Diasporic information environments: Reframing immigrant‐focused information research. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 58(12), 1734-1744.

Tai, Q. (2016). Western media exposure and Chinese immigrants’ political perceptions. Political Communication, 33(1), 78-97.

Theorin, N. (2017). Exploring Media Use and Perceptions of Swedish News Media Among Immigrants During the Election Campaign 2018. Statsvetenskaplig tidskrift, 121(3).

Ulla, M. (2021). Understanding the social media news consumption among Filipinos as transnational-migrants in Thailand. Asia-Pacific Social Science Review, 21(1), 60-70.

Vidal, X. M. (2018). Latino immigrant home-country media use and participation in US politics. Hispanic Journal of Behavioral Sciences, 40(1), 37-56.

Wohlin, C. (2014, May). Guidelines for snowballing in systematic literature studies and a replication in software engineering. In Proceedings of the 18th international conference on evaluation and assessment in software engineering (pp. 1-10).

Yang, C., Wu, H., Zhu, M., Brian, G., & Southwell. (2004). Tuning in to fit in? Acculturation and media use among Chinese students in the United States. Asian Journal of Communication, 14(1), 81-94.

Yin, H. (2015). Chinese-language cyberspace, homeland media and ethnic media: A contested space for being Chinese. New Media & Society, 17(4), 556-572.

Yoon, T. I., Kim, K. H., & Eom, H. J. (2011). The border-crossing of habitus: media consumption, motives, and reading strategies among Asian immigrant women in South Korea. Media, Culture & Society, 33(3), 415-431.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van Journalismlab en alle ontwikkelingen schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.